මේ මොහොතේ ශුද්ධත්වය

වරක් ශ්‍රාවකයෙක් බුදුන්ගෙන් මෙසේ ඇසුවා.

"කුමක් ද, පුද්ගලයෙකු ශුද්ධවන්ත කරවන්නේ?"

බුදුන් පිළිවදන් දෙනවා.

"හැම පැයක් ම තත්පරවලට බෙදා තිබෙනවා. හැම තත්පරයක් ම එයිනුත් කුඩා අනුවලට බෙදා තිබෙනවා. තත්පරයක් බෙදා ඇති මේ කුඩා කාල අනු වර්තමානය කොටගෙන, ඒ එකින් එක තුළ පූර්ණ වශයෙන් ම පවතින්නට හැකි තැනැත්තා ශුද්ධ වූවා වේ."

තමා මත ඇති අනාගතයේ ග්‍රහණයෙන් මිදිය හැකි තැනැත්තා:

අහසේ පියාඹන කුරුල්ලෙකු බඳු ය.

කෙතේ හිනැහෙන ලිලී මලක් බඳු ය.

හෙට ගැන වදවීමක්, භීතියක් නොමැත්තේ ය.

හේ, මුළුමනින් ම වර්තමානයේ පවතිනු ඇත.

එය ශුද්ධත්වය යි.


(උපුටා ගැනීමකි.)